Rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin

Under pandemin bildades Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi med uppdrag att ta fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet och testning inför kirurgi.

Enligt rekommendationerna ska bland annat alla patienter inför akut eller elektiv kirurgi genomgå testning när smittspridningen är hög i samhället som den är just nu. Vid positivt svar ska elektiva operationer skjutas fram i tid. Om det finns en betydande risk för allvarlig försämring i grundsjukdomen bör riskerna med uppskjuten operation ställas mot risk för komplikationer förenade med operation hos en patient med en aktiv covid-19. Detta gäller i synnerhet hos personer med pågående covid-19 vid särskilt riskfyllda ingrepp, till exempel thoraxkirurgiska ingrepp, operationer i luftvägar och stor bukkirurgi. Vid hög smittspridning i samhället bör samtliga patienter rekommenderas självisolering både före och efter kirurgi.

Läs rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

BJS – Covid-19 issue

Dear Colleagues,

The BJS have now published a COVID-19 virtual issue using all related content published by last Friday:

https://bjssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1365-2168.COVID-19

Etikansökan för Sveriges deltagande i CovidSurg är nu godkänd

Alla intresserade registrerar sig på hemsidan (https://globalsurg.org/covidsurg/), där det nu är möjligt att mata in anonymiserade patientdata via RedCap. Etikansökan täcker också deltagande i CovidCancer och observera att det inte enbart är kirurgpatienter som är aktuella för dessa studier – ta gärna kontakt med andra opererande kliniker för att få så fullständig bild som möjligt av kirurgi under den pågående pandemin.

Vid frågor, hör av er till Martin Rutegård i Umeå (martin.rutegard@umu.se)

Godkänd ansökan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Emergency surgery during the COVID-19 pandemic: what you need to know for practice

Review-artikel från The Royal College of Surgeons (Engl).

Emergency surgery during the COVID-19 pandemic: what you need to know for practice (pdf, öppnas i nytt fönster)

COVID-19 och kirurgi

Coronapandemin är över oss och kirurgkliniker landet över behöver snabbt anpassa sig till förändrad eller annorlunda verksamhet. Patienter kommer dock fortfarande att behöva opereras, alltifrån imperativ kärl- och cancerkirurgi till akuta livräddande ingrepp. Vår kunskap om vad en COVID19-infektion innebär för opererade patienter är ytterst begränsad och kunskap om detta behöver nu genereras så fort som möjligt. En forskargrupp utgående från Birmingham har lanserat en internationell studie kring COVID-infekterade patienter som genomgår ingrepp på operationssal, där Sverige är med i form av flera intresserade kirurger.

En etikansökan har lämnats in för hela nationen av oss i Umeå. Etikprövningsnämnden tar upp ärendet 28/4. Alla opererande specialiteter och sjukhus uppmuntras delta i denna studie vid namn CovidSurg, där det för varje sjukhus anmäls en ansvarig. Alla intresserade kan registrera sig på https://globalsurg.org/covidsurg/. Innan vi får formellt godkännande behöver man notera vilka patienter som genomgått kirurgi och antingen varit diagnosticerade med COVID19 alternativt postoperativt blivit diagnosticerade. Det finns en pappersversion av det studieformulär som sedan matas in elektroniskt och anonymiserat när väl ett godkännande finns.
Detta är ett unikt tillfälle för kirurger i Sverige att ta fram evidens som kan användas under pågående pandemi, eftersom data från studien kommer att släppas efter hand. Alla uppmuntras att delta och tveka inte att ta kontakt vid frågor: martin.rutegard@umu.se

Formulär (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vetenskaplig uppdatering om COVID19 och IBD-behandling

Mediahuset i Göteborg bjuder in till:
Vetenskaplig uppdatering om COVID19 och IBD-behandling

Fredag 3 april kl 15-16

Länk till mer information (öppnas i nytt fönster)

Möjlighet att ställa frågor online kommer att finnas under mötet. Vänligen notera att antalet platser för live-streamen är begränsad till 1.000 deltagare.
Mötet kommer dock även gå att se i efterhand på svenskgastro.se, strax efter mötets slut.

Mötet är webbaserat, mer info om anslutning vid anmälan nedan!

https://mediahuset.link/COVID -IBD

Uppdaterade riktlinjer för kirurgi under COVID-19 i UK

Royal College of Surgeons har presentererat nya riktlinjer för kirurgi under pågående coronapandemi. De finns att läsa på https://www.rcseng.ac.uk/coronavirus/joint-guidance-for-surgeons-v2/
I Sverige har vi ännu inga liknande riktlinjer utan följer FHM och Socialstyrelsens råd tätt.

Coronakrisen drabbar alla – även de vanliga kirurgpatienterna

När det här skrivs, 23 mars 2020, har stora delar av Sverige stannat och sjukvården rustat för en stor våg av covid-19-patienter. Ännu har inte det katastrofscenario vi fruktat inträffat. Svensk Kirurgi har fått en intervju med Johan Styrud, docent och överläkare i kirurgi på Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms Läkarförening.

Läs artikeln från senaste Tidningen Svensk Kirurgi (pdf, öppnas i nytt fönster)

COVID-19 och kirurgi

Despite the extreme pressures of working in Italy and Spain, Gianluca Pellino and Antonino Spinelli worked on a Leading Article on COVID-19 for BJS. The article was edited, approved and released in record time. In this important and inspiring article, the authors share some thoughts of the immediate and medium-term consequences of the pandemic.
Please share this article with as many as possible.

https://bjssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bjs.11627

Stay safe.
Anders Bergenfelz
Chairman BJS Society Ltd

Information gällande KUB och ATLS kurser med hänvisning till Corona viruset

Svensk Kirurgisk Förenings grundinställning är att vi litar på bästa tillgängliga vetenskap och nationella myndigheters beslut och rekommendationer. Dessa innebär att sammankomster med> 500 deltagare skall ställas in men våra kurser medför betydligt mindre samlingar av människor. Individer med symtom skall självklart inte deltaga vare sig som lärare eller elever.

Detta innebär att våra KUB och ATLS kurser fortsatt skall genomföras.

  • Om nya nationella beslut fattas eller nya rekommendationer ges ut kommer vi att omedelbart anpassa oss till dessa.
  • Om lokala fakulteter får instruktioner lokalt från regioner, sjukhusledning eller motsvarande som förbjuder genomförande av kurs kommer vi att respektera dessa.
  • Om kurser ställs in på grund av ovanstående får vi försöka skapa nya kurser som ersätter de inställda så snart som det blir möjligt/tillåtet men detta kan ju tidigast bli till hösten 2020.

Avseende ekonomi/avgifter tillämpar vi följande:

  1. Om vi eller lokal kursledning/fakultet ställer in kurs återbetalar vi kursavgift.
  2. Om kurs genomförs men deltagare inte kommer på grund av sjukdom, eller lokala instruktioner av arbetsgivare som till exempel reseförbud så gäller ändå full avgift.

Med vänliga hälsningar

Per-Anders Larsson
Skattmästare
Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB

Ovanstående information som pdf