Information från Läkemedelsverket – ett nyhetsbrev för dig som jobbar kliniskt

Följ gärna våra nyhetsbrev för att vara uppdaterad om både nya läkemedel och säkerhetsmeddelanden till hälso- och sjukvården.
Regelbundet publicerar vi även nya rekommendationer kring läkemedelsbehandling och hantering av läkemedel.
https://www.lakemedelsverket.se/lvnytt

Vill du vinna BJS prize session 2021 på Kirurgveckan?

Även i år kommer vi ha BJS prize session på Kirurgveckan där de bästa svenska arbetena som skickats till BJS för detta ändamål väljs ut till en specifik session och presenteras preliminärt under onsdagen vid BJS prize session. Vid denna session medverkar också redaktörer från BJS.

Läs mer (pdf, öppnas i nytt fönster)

Cancerstudier i Sverige

Cancerstudier i Sverige är en databas som samlar kliniska cancerstudier med pågående patientrekrytering.

Är du forskare kan du registrera din studie i databasen. Alla kan enkelt söka efter cancerstudier via webbadressen:

cancercentrum.se/cancerstudier

Forskningsanslag

Birgitta och Göran Karlssons Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning kring sjukdomsorsak, diagnostik och behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom ur ett immunologiskt, eller närbesläktat, perspektiv.

Forskningsanslaget riktar sig till disputerade forskare med inriktning på sjukdomarna ulcerös kolit och/eller Crohns sjukdom. Forskning som avser sjukdomsorsak och/eller forskning kring unga personer prioriteras i de fall ansökningar bedöms likvärdiga. Både kliniska och prekliniska forskare kan söka medel.

https://www.handelsbanken.se/sv/foretag/placera/kapitalforvaltning/ansokstipendier – Välj forskning och sen andra stiftelsen uppifrån

Rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin

Under pandemin bildades Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi med uppdrag att ta fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet och testning inför kirurgi.

Enligt rekommendationerna ska bland annat alla patienter inför akut eller elektiv kirurgi genomgå testning när smittspridningen är hög i samhället som den är just nu. Vid positivt svar ska elektiva operationer skjutas fram i tid. Om det finns en betydande risk för allvarlig försämring i grundsjukdomen bör riskerna med uppskjuten operation ställas mot risk för komplikationer förenade med operation hos en patient med en aktiv covid-19. Detta gäller i synnerhet hos personer med pågående covid-19 vid särskilt riskfyllda ingrepp, till exempel thoraxkirurgiska ingrepp, operationer i luftvägar och stor bukkirurgi. Vid hög smittspridning i samhället bör samtliga patienter rekommenderas självisolering både före och efter kirurgi.

Läs rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

BJS Open is seeking a new Editor-in-Chief

BJS Open is seeking a new Editor-in-Chief to take up post in early 2021.  The closing date for applications is 30 November 2020.

Please click here for the full advert.

Should you require any further information please get in touch.

 

Alkoholfri operation

Stark för Kirurgi – Stark för livet arrangerar en webbutbildning om Alkohol inför operation.
Vid två olika tillfällen går vi igenom kunskapsläget. Utbildningstillfällena hålls inom ramen för
Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt.
Första utbildningstillfället: 18 november 2020 kl. 16-17.30
Program och anmälan till 18 nov
Andra utbildningstillfället: 3 december 2020 kl. 16-17.30
Program och anmälan till 3 dec