Digital prenumeration BJS

En av de viktigaste uppgifterna för Svensk Kirurgisk Förening är att främja kirurgins utveckling på ett vetenskapligt sätt. För att leva upp till det får alla medlemmar en årsprenumeration på BJS. Den tekniska utvecklingen de senaste decennierna har inneburit att digital förmedling ger betydande fördelar för läsaren jämfört med tryck på papper. Online-åtkomst till BJS ger dig direkt tillgång till den största kirurgiska tidskriften i Europa direkt i dator, telefon eller läsplatta. Du kan läsa de senaste artiklarna som HTML- eller pdf-dokument långt innan de publiceras i pappersutgåvan. Du får också tillgång till podcasts, video och annat material som enbart publiceras digitalt samt en sökfunktion för att hitta det material Du verkligen vill läsa. Digital distribution ger också betydande miljövinster jämfört med utskick av papperstidningar. Styrelsen har därför beslutat att från 1 januari i år lämna den traditionella pappersutgåvan av BJS och istället får Du som medlem, tillgång till BJS i digital form.

Samtliga medlemmar har i dagarna fått ett brev med information från BJS Society och förlaget hur man registrerar sin prenumeration för att få full tillgång till hela BJS material. Om Du inte har fått något sådant brev skall Du kontakta Alison Cherrie på Wiley (alcherri@wiley.com) så får Du den hjälp Du behöver för att komma åt hela BJS.

Reviderad utbildningsbok

Den 1 maj 2015 började SOSFS 2015:8 att gälla. Det var den nya föreskriften för specialistutbildningen och i samband med detta fick vi också en ny målbeskrivning. Den stora nyheten i den målbeskrivningen var införandet av en gemensam kunskapsbas, allmänt kallad ”common trunk”. År 2015 skrev Svensk Kirurgisk Förening därför om större delen av utbildningsboken från grunden.

Det har inte kommit några nya föreskrifter från Socialstyrelsen men efter att ha använt den senaste utbildningsboken några år insåg vi att det fanns behov av att göra en del ändringar och tillägg. Under 2018 har vi därför arbetat med att revidera utbildningsboken och den är nu klar.

Det som är helt nytt i årets utbildningsbok är ett avsnitt om bedömning av praktiska färdigheter. Detta avsnitt återfinns under kapitel 4. Avsnittet har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Johan Ungerstedt, Anneli Linné, Jenny Brändstedt och Nathalie Young. Till avsnittet finns också ett antal bilagor för bedömning av kirurgisk kompetens. Bilagorna återfinns längst bak i utbildningsboken.

Ett stort tack till alla representanter för delföreningarna, studierektorer, verksamhetschefer och professorer som kommit med synpunkter och varit delaktiga i arbetet med att revidera utbildningsboken.

Mer information finns under ST utbildning

KIRUB-dagarna 2019

Kirurgiska komplikationer – vad varje ST-läkare ska veta.

16 – 17 maj 2019
Stockholm

Anmäl dig på www.kirub.se

Professor Anders Bergenfelz från Lund har blivit vald till BJS Societys nya ordförande (chairman)

BJS Society är en välgörenhetsorganisation som äger tidskriften BJS, och som styrs av BJS Society Council där SKF har inflytande både via styrelsen samt Acta Chirurgica Scandinavica stiftelsen. Detta är första gången som BJS Society valt en ordförande som inte kommer från Storbritannien. Anders har i flera år verkat som redaktör i BJS och senaste åren suttit med i BJS Societys styrelse och utnämns nu till att efterträda avgående ordförande professor James Garden från Edinburg.​

SKF gratulerar Anders till utnämningen och hans ordförandeskap som påbörjas i juni 2019.

Uttalande angående Nivåstrukturering och Centralisering från Svenskt Kirurgiskt Råd

Vi som tillsammans utgör Svenskt Kirurgisk Råd (SKR), ett nätverk bestående av samtliga opererande professionsföreningar och Svensk förening för anestesi och intensivvård inom Svenska Läkaresällskapet, vill göra nedanstående uttalande i debatten avseende nivåstrukturering /centralisering efter att SVT´s ”Dokument inifrån” om utredningsbetänkandet ”Träning ger färdighet” (SOU 2015:98) sänts den 2/5 och 9/5.

* Allmänt finns förstås ett samband mellan ”volym” och kvalitet, men ”volym” är bara en av flera viktiga parametrar av betydelse för patientnyttan. Det finns dock verifierade positiva effekter för vissa komplexa ingrepp som bland annat påtalats nyligen i Läkartidningen (http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/05/Selektiv-nivastrukturering-av-svensk-kirurgi-behovs/ ) och Dagens Medicin https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/05/31/koncentration-av-kirurgi-vid-aggstockscancer-raddar-liv/.Vi vill understryka att patientsäkerheten givetvis alltid måste ha högsta prioritet.

* Beräkningen av ”volym” är av central betydelse och kräver professionernas kunskap för att bli korrekt. Att enbart räkna på diagnos- och operationskoder ger en missvisande bild. Professionsföreträdare måste bedöma vad som är en lämplig ”volym” inom respektive diagnosgrupp/specialitet då ingrepp av olika karaktär skiljer sig åt. Lika viktigt som att kunna utföra ett ingrepp med hög kvalitet är att kunna besluta om och hur en operation ska utföras. Denna kompetens måste också tas med i diskussionerna om ”volym” för att patienterna ska kunna erbjudas rätt vårdinsatser.

* Beräkningarna avseende antalet sparade liv med en omfattande nivåstrukturering i SOU 2015:98 har kritiserats såväl i debattartiklar redan 2015 som av ett flertal professionsföreningar under remissrundorna 2016 och nyligen i ”Dokument inifrån”. Från många håll har påtalats att ogenomtänkta centraliseringar även av vanliga operationer medför risker för kvaliteten på akutsjukvården och andra viktiga samband mellan olika specialiteter i stora delare av landet. Nödvändigheten av samordning med planeringen av akutverksamheten påpekades även i SOU 2015:98. Ytterligare en aspekt är negativa konsekvenser för exempelvis cancerutredningar inom standardiserade vårdförlopp (SVF) i stora delar av landet. Flera professionsföreningar betonade i sina remissvar på ”Träning ger färdighet” vikten av att snarast genomföra en statlig utredning av akutsjukvården vilket inte skett. Baserat på SOU 2015:98 har landsting, regioner och Socialstyrelsen därför tagit ett flertal beslut på bristfälliga underlag. En fortsatt ogenomtänkt nivåstrukturering kan därför innebära förlust av fler liv än de som eventuellt kan vinnas med centralisering av enskilda ingrepp.

* En tydlig effekt på många håll av de genomförda förändringarna är att tillgängligheten försämrats kraftigt då exempelvis tung cancerkirurgi koncentrerats utan att tillräckliga operationsresurser säkrats. Detta har medfört längre väntetider men även svåra undanträngningseffekter för andra patientgrupper.

* Den redan utförda centraliseringen har även fått stora konsekvenser för utbildningen inom våra specialiteter. En fortsatt otillräckligt genomarbetad nivåstrukturering riskerar att medföra ytterligare påverkan med svåröverblickbara effekter för den långsiktiga kompetensförsörjningen inom ett flertal professioner inom den peri-operativa vården. Varje eventuell ytterligare förändring måste föregås av en noggrann risk- och konsekvensanalys avseende utbildningseffekterna.

* Från och med 2018-07-01 träder en ny lagstiftning i kraft vilken innebär att Socialstyrelsen ska ansvara för ”nationellt högspecialiserad vård”. Socialstyrelsen avser använda de av landsting och regioner utsedda ”Nationella programområdena” inom ”Kunskapsstyrning” trots att dessa utsetts för helt andra uppdrag än nivåstrukturering. I ett stort antal av dessa viktiga programområden saknas kompetens från berörda opererande specialiteter och anestesi och intensivvård. Vi ställer oss frågande till hur dessa programråd ska kunna ge Socialstyrelsens generaldirektör bra underlag för beslut avseende nationell nivåstrukturering

* Svensk hälso- och sjukvård håller enligt ett flertal internationella studier en hög klass. Detta gäller enligt vår bedömning i hög grad de opererande specialiteterna med anestesi och intensivvård. Den fortsatta nivåstruktureringen måste föregås av en nationell utredning innefattande risk- och konsekvensanalys av akutsjukvården och andra för helheten viktiga samband, om vi även i fortsättningen ska kunna erbjuda alla patienter vars tillstånd kräver ställningstagande till och genomförande av en operation för att bli hjälpta eller botade en god vård. I annat fall riskerar centraliseringen att bit för bit rasera en i stort mycket väl fungerande sjukvård i stora delar av landet med allvarliga konsekvenser som följd.

* Utvecklingen av hälso- och sjukvården måste dock fortsätta och vi erbjuder därför Socialstyrelsen och ansvariga för landstingens och regionernas kunskapsstyrning samarbete med att nominera lämpliga personer med kompetens och professionell legitimitet för att säkra kvaliteten i det fortsatta arbetet i olika programråd och sakkunniggrupper. Det är vårt gemensamma ansvar att tillse att alla patienter med behov av olika former av operationer erbjuds en god vård och vi vill gärna samverka för att säkerställa detta.

Styrelserna för:

Svensk Barnkirurgisk Förening

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård

Svensk Förening för Kärlkirurgi

Svensk Förening för Obstretrik och Gynekologi

Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi

Svensk Handkirurgisk Förening

Svensk Kirurgisk Förening

Svensk Neurokirurgisk Förening

Svensk Ortopedisk Förening

Svensk Plastikkirurgisk Förening

Svensk Urologisk Förening

Sveriges Ögonläkarförening

 

Stefan Lindgren

Ordförande Svenska Läkaresällskapet

Britt Skogseid

Tillträdande Ordförande Svenska Läkaresällskapet

SKF statement

Styrelsen för Svensk Kirurgisk Förening är fortsatt kritisk till analyserna i ”Träning ger färdighet” och betonar att akutsjukvården först måste utredas innan ytterligare förändringar sker.

Styrelsen för Svensk Kirurgisk Förening har liksom kollegor runt om i landet tagit del av Dokument inifråns professionella genomgång av den statliga utredningen “Träning ger färdighet”.

Vi vänder oss dock starkt emot det framförda argumentet att man från professionens håll inte har ifrågasatt utredningens redovisning av sambanden mellan volym-kvalitet, samt vinsterna av en omfattande nivåstrukturering av kirurgin. Vad som är en lagom nivå avseende volym för flertalet kirurgiska ingrepp är svårt att bedöma, vilket omfattande forskning visat.

Vi vill lyfta fram de remissvar som SKFs styrelse samt dess delföreningar lämnat till utredningen men som myndigheterna valt att ignorera. Dessa remissvar kan läsas via länkarna nedan.

Vi vill betona att svensk kirurgisk vård håller en internationellt sett mycket hög kvalitet.

En eventuell ökande centralisering måste ske i samklang med en utredning baserad på faktiska siffror kring organisationen av akutsjukvård i Sverige.  Det är anmärkningsvärt att denna utredning kring akutsjukvården inte genomförts då detta även lyfts fram i “Träning ger färdighet”. SKFs styrelse ser också med oro på den ännu så länge icke transparenta processen för utnämnande av nationella råd där för patienter med behov av kirurgi mycket viktiga programområden tillsatts helt utan kontakt med vår och andra berörda professionsföreningar.

SKFs styrelse uppmanar därför till eftertanke och att man bromsar upp de processer som riskerar att för lång tid framöver rasera en väl fungerande kirurgisk sjukvård i väntan på en genomgripande utredning av akutvårdsbehoven i HELA landet.

Remissvar SKF – Träning ger färdighet

Remissvar delföreningar – Träning ger färdighet

Nytt grepp under kirurgveckan kring avancerad minimalinvasiv kirurgisk träning

Svensk kirurgisk förening i samarbete med Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi

Senaste två åren Svensk Kirurgisk Förening drivit frågan kring förbättrad avancerad kirurgisk träning för svenska kirurger tillsammans med SIKT och Svensk kirurgiskt råd. Bla vill vi se att fler universitetssjukhus skapa förutsättningar för kirurgisk simuleringsträning från torr- till våtlabsövningar. I Europa har European Association for Endoscopic Surgery tillfrågat ett stort antal europeiska kirurger mellan 35 till 45 år vad man helst ser att den föreningen driver i deras sak och visar sig att just praktisk våtlabsövning på avancerad nivå med kunniga lärare hamnar först på listan.  Med detta som bakgrund vill SKF och SIKT nu under framtida kirurgveckor erbjuda en kombination av teoretiska och praktiska kurser inom laparoskopi.

Målgruppen är ST läkare i slutet av sin utbildning och specialister. Målet med kurserna är att ge deltagaren en baskunskap så att man under handledning på sitt hemmasjukhus lättare ska kunna börja att operera inom respektive specialistområde och ha god kunskap om vad som kan gå fel och hur man undviker dem. Vi kommer framöver erbjuda tvådagarskurser inom kolorektal, övre gastrointestinal och endokrin kirurgi de dagar då specialiteten INTE har program under kirurgveckan. Först ut detta år är kurser inom kolorektal och övre gastointestinal kirurgi.

Håll utkik på SIKT och SKF hemsidor där mer information kommer inom kort. Möjlighet att ansöka om stipendium kommer att finnas.

Bästa hälsningar,

Styrelserna för Svensk kirurgisk förening och Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi.