Svensk Kirurgisk Förenings årsmöte

Svensk Kirurgisk Förenings årsmöte planeras till onsdag 30 september kl 15.00 – ca 16.30 via Zoom.
Årsmöteshandlingar och info om anmälan kommer att läggas ut på hemsidan i god tid före mötet.

Brev till alla medlemmar

Brev till alla medlemmar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Om du inte har fått medlemsbrevet i din mail kan det bero på att det hamnat i “spam-mejl” alternativt har vi fel mailadress till dig. Kontakta kansliet@svenskkirurgi.se för uppdatering.

Kirurgveckan 2020 i Luleå ställs in

På grund av rådande COVID-19 pandemi har styrelsen i Svensk Kirurgisk Förening, på ett styrelsemöte 2020-04-03 beslutat att ställa in Kirurgveckan 2020 i Luleå.

Inställd kirurgvecka 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

A message from the BJS Team

The BJS team wish to reach out to express our support and gratitude to surgeons and healthcare workers around the globe. These are difficult times and your leadership is key to providing the best care possible. BJS welcomes submissions relating to the challenges faced in this pandemic (expect publication within a week). A blog has been launched (cuttingedgeblog.com) and publication of accepted pieces will be within hours.

Best wishes to you all.

Des Winter MD (Editor-in-Chief) and Anders Bergenfelz MD (Chairman of the BJS Society),
on behalf of the BJS Editors, production team, Editorial Council and Board, and BJS Society

Nationellt programområde (NPO) för kirurgi och plastikkirurgi

Svensk kirurgisk förening kan med glädje konstatera att det nu även finns ett nationellt programområde (NPO) för kirurgi och plastikkirurgi i Sveriges kommuner och landstings nationella system för kunskapsstyrning. Den blir ett komplement till de NPO där kirurgin redan ingår. Vi har aktivt drivit på för ett nytt NPO där de delar av kirurgin som inte haft en plats i kunskapsorganisationen hittills kan samlas, något som nu alltså skett. Som kirurg har du nu möjlighet att påverka nomineringsprocessen i din hemregion.

Läs mer (pdf, öppnas i nytt fönster)

Digital prenumeration BJS

En av de viktigaste uppgifterna för Svensk Kirurgisk Förening är att främja kirurgins utveckling på ett vetenskapligt sätt. För att leva upp till det får alla medlemmar en årsprenumeration på BJS. Den tekniska utvecklingen de senaste decennierna har inneburit att digital förmedling ger betydande fördelar för läsaren jämfört med tryck på papper. Online-åtkomst till BJS ger dig direkt tillgång till den största kirurgiska tidskriften i Europa direkt i dator, telefon eller läsplatta. Du kan läsa de senaste artiklarna som HTML- eller pdf-dokument långt innan de publiceras i pappersutgåvan. Du får också tillgång till podcasts, video och annat material som enbart publiceras digitalt samt en sökfunktion för att hitta det material Du verkligen vill läsa. Digital distribution ger också betydande miljövinster jämfört med utskick av papperstidningar. Styrelsen har därför beslutat att från 1 januari i år lämna den traditionella pappersutgåvan av BJS och istället får Du som medlem, tillgång till BJS i digital form.

Samtliga medlemmar har i dagarna fått ett brev med information från BJS Society och förlaget hur man registrerar sin prenumeration för att få full tillgång till hela BJS material. Om Du inte har fått något sådant brev skall Du kontakta Alison Cherrie på Wiley (alcherri@wiley.com) så får Du den hjälp Du behöver för att komma åt hela BJS.

Reviderad utbildningsbok

Den 1 maj 2015 började SOSFS 2015:8 att gälla. Det var den nya föreskriften för specialistutbildningen och i samband med detta fick vi också en ny målbeskrivning. Den stora nyheten i den målbeskrivningen var införandet av en gemensam kunskapsbas, allmänt kallad ”common trunk”. År 2015 skrev Svensk Kirurgisk Förening därför om större delen av utbildningsboken från grunden.

Det har inte kommit några nya föreskrifter från Socialstyrelsen men efter att ha använt den senaste utbildningsboken några år insåg vi att det fanns behov av att göra en del ändringar och tillägg. Under 2018 har vi därför arbetat med att revidera utbildningsboken och den är nu klar.

Det som är helt nytt i årets utbildningsbok är ett avsnitt om bedömning av praktiska färdigheter. Detta avsnitt återfinns under kapitel 4. Avsnittet har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Johan Ungerstedt, Anneli Linné, Jenny Brändstedt och Nathalie Young. Till avsnittet finns också ett antal bilagor för bedömning av kirurgisk kompetens. Bilagorna återfinns längst bak i utbildningsboken.

Ett stort tack till alla representanter för delföreningarna, studierektorer, verksamhetschefer och professorer som kommit med synpunkter och varit delaktiga i arbetet med att revidera utbildningsboken.

Mer information finns under ST utbildning

Professor Anders Bergenfelz från Lund har blivit vald till BJS Societys nya ordförande (chairman)

BJS Society är en välgörenhetsorganisation som äger tidskriften BJS, och som styrs av BJS Society Council där SKF har inflytande både via styrelsen samt Acta Chirurgica Scandinavica stiftelsen. Detta är första gången som BJS Society valt en ordförande som inte kommer från Storbritannien. Anders har i flera år verkat som redaktör i BJS och senaste åren suttit med i BJS Societys styrelse och utnämns nu till att efterträda avgående ordförande professor James Garden från Edinburg.​

SKF gratulerar Anders till utnämningen och hans ordförandeskap som påbörjas i juni 2019.

Uttalande angående Nivåstrukturering och Centralisering från Svenskt Kirurgiskt Råd

Vi som tillsammans utgör Svenskt Kirurgisk Råd (SKR), ett nätverk bestående av samtliga opererande professionsföreningar och Svensk förening för anestesi och intensivvård inom Svenska Läkaresällskapet, vill göra nedanstående uttalande i debatten avseende nivåstrukturering /centralisering efter att SVT´s ”Dokument inifrån” om utredningsbetänkandet ”Träning ger färdighet” (SOU 2015:98) sänts den 2/5 och 9/5.

* Allmänt finns förstås ett samband mellan ”volym” och kvalitet, men ”volym” är bara en av flera viktiga parametrar av betydelse för patientnyttan. Det finns dock verifierade positiva effekter för vissa komplexa ingrepp som bland annat påtalats nyligen i Läkartidningen (http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/05/Selektiv-nivastrukturering-av-svensk-kirurgi-behovs/ ) och Dagens Medicin https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/05/31/koncentration-av-kirurgi-vid-aggstockscancer-raddar-liv/.Vi vill understryka att patientsäkerheten givetvis alltid måste ha högsta prioritet.

* Beräkningen av ”volym” är av central betydelse och kräver professionernas kunskap för att bli korrekt. Att enbart räkna på diagnos- och operationskoder ger en missvisande bild. Professionsföreträdare måste bedöma vad som är en lämplig ”volym” inom respektive diagnosgrupp/specialitet då ingrepp av olika karaktär skiljer sig åt. Lika viktigt som att kunna utföra ett ingrepp med hög kvalitet är att kunna besluta om och hur en operation ska utföras. Denna kompetens måste också tas med i diskussionerna om ”volym” för att patienterna ska kunna erbjudas rätt vårdinsatser.

* Beräkningarna avseende antalet sparade liv med en omfattande nivåstrukturering i SOU 2015:98 har kritiserats såväl i debattartiklar redan 2015 som av ett flertal professionsföreningar under remissrundorna 2016 och nyligen i ”Dokument inifrån”. Från många håll har påtalats att ogenomtänkta centraliseringar även av vanliga operationer medför risker för kvaliteten på akutsjukvården och andra viktiga samband mellan olika specialiteter i stora delare av landet. Nödvändigheten av samordning med planeringen av akutverksamheten påpekades även i SOU 2015:98. Ytterligare en aspekt är negativa konsekvenser för exempelvis cancerutredningar inom standardiserade vårdförlopp (SVF) i stora delar av landet. Flera professionsföreningar betonade i sina remissvar på ”Träning ger färdighet” vikten av att snarast genomföra en statlig utredning av akutsjukvården vilket inte skett. Baserat på SOU 2015:98 har landsting, regioner och Socialstyrelsen därför tagit ett flertal beslut på bristfälliga underlag. En fortsatt ogenomtänkt nivåstrukturering kan därför innebära förlust av fler liv än de som eventuellt kan vinnas med centralisering av enskilda ingrepp.

* En tydlig effekt på många håll av de genomförda förändringarna är att tillgängligheten försämrats kraftigt då exempelvis tung cancerkirurgi koncentrerats utan att tillräckliga operationsresurser säkrats. Detta har medfört längre väntetider men även svåra undanträngningseffekter för andra patientgrupper.

* Den redan utförda centraliseringen har även fått stora konsekvenser för utbildningen inom våra specialiteter. En fortsatt otillräckligt genomarbetad nivåstrukturering riskerar att medföra ytterligare påverkan med svåröverblickbara effekter för den långsiktiga kompetensförsörjningen inom ett flertal professioner inom den peri-operativa vården. Varje eventuell ytterligare förändring måste föregås av en noggrann risk- och konsekvensanalys avseende utbildningseffekterna.

* Från och med 2018-07-01 träder en ny lagstiftning i kraft vilken innebär att Socialstyrelsen ska ansvara för ”nationellt högspecialiserad vård”. Socialstyrelsen avser använda de av landsting och regioner utsedda ”Nationella programområdena” inom ”Kunskapsstyrning” trots att dessa utsetts för helt andra uppdrag än nivåstrukturering. I ett stort antal av dessa viktiga programområden saknas kompetens från berörda opererande specialiteter och anestesi och intensivvård. Vi ställer oss frågande till hur dessa programråd ska kunna ge Socialstyrelsens generaldirektör bra underlag för beslut avseende nationell nivåstrukturering

* Svensk hälso- och sjukvård håller enligt ett flertal internationella studier en hög klass. Detta gäller enligt vår bedömning i hög grad de opererande specialiteterna med anestesi och intensivvård. Den fortsatta nivåstruktureringen måste föregås av en nationell utredning innefattande risk- och konsekvensanalys av akutsjukvården och andra för helheten viktiga samband, om vi även i fortsättningen ska kunna erbjuda alla patienter vars tillstånd kräver ställningstagande till och genomförande av en operation för att bli hjälpta eller botade en god vård. I annat fall riskerar centraliseringen att bit för bit rasera en i stort mycket väl fungerande sjukvård i stora delar av landet med allvarliga konsekvenser som följd.

* Utvecklingen av hälso- och sjukvården måste dock fortsätta och vi erbjuder därför Socialstyrelsen och ansvariga för landstingens och regionernas kunskapsstyrning samarbete med att nominera lämpliga personer med kompetens och professionell legitimitet för att säkra kvaliteten i det fortsatta arbetet i olika programråd och sakkunniggrupper. Det är vårt gemensamma ansvar att tillse att alla patienter med behov av olika former av operationer erbjuds en god vård och vi vill gärna samverka för att säkerställa detta.

Styrelserna för:

Svensk Barnkirurgisk Förening

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård

Svensk Förening för Kärlkirurgi

Svensk Förening för Obstretrik och Gynekologi

Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi

Svensk Handkirurgisk Förening

Svensk Kirurgisk Förening

Svensk Neurokirurgisk Förening

Svensk Ortopedisk Förening

Svensk Plastikkirurgisk Förening

Svensk Urologisk Förening

Sveriges Ögonläkarförening

 

Stefan Lindgren

Ordförande Svenska Läkaresällskapet

Britt Skogseid

Tillträdande Ordförande Svenska Läkaresällskapet