Om bakjoursskolan

Sedan flera år tillbaka har Svensk Kirurgisk Förening arbetat med den så kallade Bakjoursskolan. Bakgrunden är den ökande subspecialiseringen inom kirurgin. Subspecialiseringen riskerar att försämra omhändertagandet av akuta patienter då den enskilde kirurgens kunskaper blir mer begränsade. Bakjoursskolan består av ett kursutbud utformat för att hjälpa landets kirurger att lösa akuta tillstånd som ligger utanför den egna subspecialiteten. Kurserna bygger till stor del på interaktivitet och utnyttjar kursdeltagarnas egna fall och erfarenheter för diskussion. Kurser finns idag inom områdena övre abdominell kirurgi, kolorektal kirurgi, kärlkirurgi (kärl-trauma), trauma (DSTC) samt ledarskap. Ca 20-40 platser per år finns inom respektive område fördelat på olika kursorter. De inblandade delföreningarna ansvarar för att sätta samman en nationell fakultet inom sitt respektive område. Fakulteten ska arbeta med att definiera och uppdatera kursinnehållet och med stöd av deras arbete kommer kurser kunna ges på olika platser i landet. Möjligheter finns att utforma bakjourskurser efter lokala förutsättningar och behov. Utöver de medicinska kurserna har Svensk Kirurgisk Förening tagit fram en ledarskapskurs inriktad mot bakjoursrollen. Kursen heter “Funktionellt Ledarskap”. En detaljerad målbeskrivning av vad som omfattas av Bakjoursskolan finns bifogat längst ned på denna sida.

När man gått igenom kursutbudet och uppfyller övriga krav finns möjlighet att ansöka om ackreditering (se separat flik). Målet är att alla Sveriges bakjourer ska bli ackrediterade.

Sedan hösten 2013 utgör Birgitta Haglund i Uppsala nationellt kansli för bakjoursskolans kurser. Annonsering av bakjourskurser sker i tidningen Svensk Kirurgi samt på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida under fliken bakjourskurser. Ansökan av kurserna göres via denna hemsida där ansökningsformulär finns under separat flik.

Svensk Kirurgisk Förenings mål är att Bakjoursskolan ska utvecklas med tiden så att den utgör en självklar och angelägen del i att bli och vara bakjour.

Vid SKFs styrelsemöte med verksamhetscheferna diskuterades bakjoursfrågan, där Karsten Offenbartl varit drivande och bland annat medverkat till att bakjoursdokumentet tagits fram.
Verksamhetschefer från drygt 20 kliniker ställer sig bakom detta och går nu från ord till handling och kommer att implementera bakjoursutbildningskraven på sina kliniker.

Målsättning är att första ackrediteringen av bakjourer kommer att äga rum under kirurgveckan 2013.

Artikel i sjukhuslakare.se (länk öppnas i nytt fönster)