Stadgar för Svensk Kirurgisk Förening

§ 1

Föreningen är en sammanslutning av svenska kirurger.

Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för kirurgins utveckling.

§ 2

Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för kirurgi och Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening för kirurgi.

§ 3

Föreningens ändamål är att främja kirurgins utveckling på ett vetenskapligt, fackligt och kollegialt sätt. Utbildning och vidareutbildning av kirurger är centralt i föreningens arbete. Föreningens arrangerar årligen den återkommande kirurgveckan.

Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för kirurgi anordnar föreningen föredrag vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjutes till föreningen.

Såsom Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening i kirurgi avger föreningen utlåtanden i medicinska och fackliga frågor samt handlägger ärenden som hänskjutes till föreningen.

Medlem skall tillhöra Läkarförbundet för att deltaga i beslut som avses i § 3, tredje stycket.

§ 4

Föreningen kan efter ansökan knyta annan nationell förening av kirurger till sig som delförening. Samtliga medlemmar i sådan förening bör vara medlemmar i Svensk Kirurgisk Förening. Ansökan från sådan förening beredes av styrelsen för beslut av årsmöte.

§ 5

Medlemskap i Svensk Kirurgisk Förening beslutas av styrelsen efter ansökan.

Ledamot rekommenderas vara medlem i Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund. Styrelseledamot skall tillhöra båda dessa organisationer.

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som beviljar utträde. Medlem, som oaktat påminnelse av skattmästaren ej under tolv månader erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 6

Pensionerade eller utomlands bosatta ledamöter erlägger halv årsavgift. Hedersledamöter är befriade från årsavgift.

§ 7

Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av ordförande, vetenskaplig sekreterare, utbildningssekreterare, internationell sekreterare, skattmästare, redaktör samt fyra övriga ledamöter. En av dessa skall vara under utbildning och tillhöra styrelsen för KIRUB – Kirurger under Utbildning och minst en skall vara verksam inom länssjukvården.

Ordföranden väljes på fyra år och kan därefter omväljas endast en gång och då på ett år.

Vetenskaplig och facklig sekreterare, skattmästare och redaktör väljes på tre år och kan därefter omväljas ytterligare en gång på tre år.

Övriga ledamöter väljes på tre år och kan därefter ej omväljas.

§ 8

Styrelsen skall aktivt främja kirurgins sammanhållning och enhet samt verka för att intressen inom föreningens olika områden tillgodoses. Vidare skall styrelsen verka för att kirurgernas arbetsförhållanden förbättras.

§ 9

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom.

Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Ärende kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

§ 10

Ordföranden åligger att leda föreningens sammanträden och i samråd med sekreterarna upprätta föredragningslistor till föreningens möten. Ordföranden skall tillika vara ansvarig utgivare för föreningens hemsida, såvida icke styrelsen beslutar annorlunda.

Sekreterarna åligger att tillställa medlemmarna kallelse och föredragningslista till föreningens möten, att föra protokoll, att ombesörja föreningens korrespondens samt vårda dess arkiv.

Skattmästaren åligger att svara för medlemsförteckningen och att uppbära och redovisa årsav-gifterna, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens och styrelsens beslut. Räkenskaperna skall i så god tid överlämnas revisorerna för granskning att dessa kan avgiva skriftlig berättelse till årsmötet.

Redaktören åligger att utforma föreningens tidskrift Svensk Kirurgi i enlighet med föreningens stadgar, medlemmarnas intressen och enligt de riktlinjer som överenskommes med styrelsen. Redaktören skall tillika vara ansvarig utgivare för föreningens tidskrift Svensk Kirurgi.

§ 11

Styrelsens arbete bedrives med stöd av kommittéer, arbetsgrupper och enskilda experter, som utses av styrelsen.

För utbildnings- och programfrågor finns två kommittéer med vardera fem ledamöter, som i normalfallet leds av sekreterarna. Kommittéernas övriga ledamöter utses av styrelsen för tre år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.

Utbildningskommitténs uppgift är att följa och vidareutveckla kirurgutbildningen, fortbildningen samt att tillvarata fackliga frågor inom detta område. Styrelsens facklige sekreterare och yngre-ledamot skall ingå och minst en ledamot skall vara verksam i länssjukvården.

Programkommitténs uppgift att är planera föreningens fortbildningsmöten och övriga fortbildningsaktiviteter, av vilka kirurgveckan är viktigast. Styrelsens vetenskaplige sekreterare skall ingå och minst en ledamot skall vara verksam inom länssjukvården. Till programkommittén kan ordföranden från de lokala organisationskommittéerna för innevarande och kommande års kirurgvecka adjungeras.

§ 12

Föreningens protokoll undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av en av sekreterarna.

§ 13

Förslag till val, som skall förrättas vid årsmötet, upprättas av en valberedning bestående av tre ledamöter. Förslaget skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

Valberedningens ledamöter utses för tre år. En ledamot skall nyväljas varje år.

§ 14

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Föreningens årsmöte äger rum under Kirurgveckan på dag som bestämmes av styrelsen. Kallelse och verksamhetsberättelse skall utgå minst två veckor före årsmötet. Vid årsmötet föredrages styrelsens, skattmästarens och revisorernas berättelser, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes arbetsordning och årsavgift för det kommande året, väljes styrelseledamöter, två revisorer, två revisorsuppleanter samt valberedning. Vidare utses för en tid av två år representanter till Svenska Läkaresällskapts fullmäktigeförsamling och suppleanter för dessa.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före årsmötet och skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast två veckor före årsmötet.

Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen så finner behövligt eller när minst femtio medlemmar skriftligen begär sådant. Kallelse skall då utgår minst fyra veckor i förväg.

§ 15

Vid föreningsmöte sker omröstning öppet, om ej annat begäres. Vid lika röstetal vid val sker avgörande genom lottning. Vid lika röstetal i annan fråga bordlägges denna till nästa ordinarie möte och föreningens ordförande avgör, om röstetalet ånyo då är lika.

Bordläggning av ärendet får inte nekas om minst tio medlemmar förenar sig i en begäran därom. Då en fråga varit bordlagd en gång må ytterligare bordläggning endast ske om föreningen så beslutar.

I ordnings-eller procedurfråga avgör mötesordföranden.

§ 16

Uppgift om föreningens förtroendemän skall snarast efter förrättade val tillställas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.

§ 17

Medlem av Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges Läkarförbund äger tillträde till föreningens möten med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i föreningens beslut.

§ 18

Dessa stadgar kan endast ändras efter beredning av styrelsen genom likalydande majoritetsbeslut fattade vid två på varandra följande årsmöten. Skriftligt förslag om ändring insändes till styrelsen minst två månader före årsmötet.

Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

Godkännes och stadfästes ändrade stadgar för Svensk Kirurgisk Förening enligt protokollfört och justerat beslut med två tredjedels majoritet vid årsmötet 20 augusti 2014.


Agneta Montgomery
Ordförande
Svensk Kirurgisk Förening